Algemene Voorwaarden

Pagina printen

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN RICO TRADING COMPANY B.V..

artikel 1. Toepasselijkheid

a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle ontwerpen, offertes, adviezen, overeenkomsten en (rechts)handelingen tussen RICO TRADING COMPANY B.V.( RTC), en de Koper waarop RTC deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

b. Onder goederen worden in deze algemene voorwaarden tevens diensten inbegrepen.

c. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met RTC, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

d. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de Koper of derden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Indien de Koper een opdracht plaatst bij RTC, doet zij daarmee afstand van de door haar gehanteerde algemene (inkoop)voorwaarden.

Artikel 2. Offertes

a. Offertes van RTC zijn vrijblijvend en vervallen uiterlijk 30 dagen na datum van de offerte.

b. In afwijking van het bepaalde in artikel 6: 225 lid 2 Burgerlijk Wetboek is RTC niet gebonden aan in de aanvaarding door potentiële Koper voorkomende afwijking van RTC’s offerte.

c. Door RTC opgegeven prijzen zijn, tenzij anders vermeld, gebaseerd op uitvoering in normale werktijden en exclusief vervoers-, verpakkings-, afleverings- en installatiekosten, BTW en andere heffingen van overheidswege.

d. Bij een samengestelde prijsopgave bestaat geen verplichting voor RTC tot levering van een gedeelte van de in de aanbieding begrepen zaken tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs, noch geldt onze aanbieding
automatisch voor nabestellingen.

e. RTC is slechts aan haar offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de potentiële Koper schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. De in de offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 3. Voortraject

a. Voordat de overeenkomst tussen partijen tot stand komt, zal RTC in opdracht van de Koper een ontwerp, model c.q. concept en een offerte opstellen.

b. Pas nadat de Koper het ontwerp, model c.q. concept en de offerte heeft geaccordeerd, zal de overeenkomst tussen partijen tot stand komen en zal RTC tot uitvoering van de overeenkomst overgaan.

c. Indien door RTC een ontwerp, model c.q. concept is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van te leveren zaken kunnen van het ontwerp, model of concept afwijken, tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte ontwerp, model of concept.

d. Indien als gevolg van omstandigheden buiten de invloedssfeer van de RTC gelegen, bepaalde producten niet, althans niet tegen voor RTC gebruikelijke condities kunnen worden verkregen, is RTC gerechtigd deze producten te vervangen door andere gelijkwaardige producten.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

a. RTC zal zich inspannen haar werkzaamheden zo optimaal mogelijk uit te voeren. De uitvoerings- en leveringstermijnen van RTC zijn echter indicatief, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van de termijn geeft de Koper geen aanspraak op schadevergoeding of ontbinding.

b. Vanaf het tot stand komen van de overeenkomst is de Koper verplicht de gekochte zaken af te nemen. Bestellingen kunnen niet worden geannuleerd.

c. Het is RTC toegestaan om de overeenkomst in delen uit te voeren en deze delen afzonderlijk te factureren.

d. De Koper is gehouden de door RTC verzochte c.q. benodigde informatie tijdig te verstrekken, alsmede dient de informatie volledig en correct te zijn.

e. De informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. die door de Koper aan RTC worden verstrekt, dienen vrij te zijn van virussen en/of defecten.

f. Wordt aan de leden d en e niet of niet voldoende voldaan, dan heef RTC het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de hierdoor ontstane extra kosten bij de Koper in rekening te brengen

Artikel 5. Derden

RTC is bevoegd om derden in te schakelen en een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van die derde namens de Koper te aanvaarden.

Artikel 6. Levering

a. De levering geschiedt af fabriek. Wanneer er als leveringsconditie één van de ‘Incoterms’ is overeengekomen, zullen de op het moment van het sluiten van de overeenkomst geldende ‘Incoterms’ van toepassing zijn.

b. Indien een andere wijze van levering of transport van de te leveren zaken is overeengekomen, geschiedt dit voor rekening van de Koper. De Koper draagt steeds het risico tijdens het transport en bij het in- en uitladen.

c. Indien de Koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van de benodigde informatie en/of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de Koper. De Koper zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval kosten aan derden en opslagkosten, verschuldigd zijn.

Artikel 7. Technische eisen

a. Indien de in Nederland te leveren zaken buiten Nederland moeten worden gebruikt is RTC er niet verantwoordelijk voor dat de te leveren zaken voldoen aan technische eisen, normen en/of voorschriften die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land waar zaken moeten worden gebruikt. Dit geldt niet indien bij het sluiten van de overeenkomst van het gebruik in het buitenland melding is gemaakt onder overlegging van alle benodigde gegevens en specificaties

b. Alle andere technische eisen die door de Koper aan de te leveren zaken worden gesteld en welke afwijken van de normaal geldende eisen, dienen bij het sluiten van de koopovereenkomst door de Koper nadrukkelijk te worden gemeld.

Artikel 8. Intellectuele eigendomsrechten

a. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen of (elektronische) bestanden, modellen, samples, concepten en ontwerpen berusten bij RTC, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

b. Het is de Koper niet toegestaan veranderingen in de verstrekte (elektronische) stukken aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.

c. Alle door RTC eventueel verstrekte stukken, schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen of (elektronische) bestanden, modellen, samples, concepten en ontwerpen enz. zijn uitsluitend bestemd om door de Koper te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van RTC worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

d. De afnemer vrijwaart RTC voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de Koper verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst eventueel worden gebruikt.

e. Voor elke verrichte handeling in strijd met dit artikel verbeurt de Koper aan RTC een direct opeisbare boete van € 5.500,-

per handeling en € 450,- per dag voor zover de inbreuk niet wordt opgeheven, onverminderd het recht van RTC op een volledige schadevergoeding.

Artikel 9 Opschorting

a. RTC is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten indien de Koper de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt of niet na dreigt te komen.

b. De bevoegdheid tot opschorting vervalt indien de Koper ter verzekering van de nakoming van zijn verplichtingen genoegzame zekerheid heeft gesteld.

c. Opschorting van de overeenkomst ontslaat de Koper niet van zijn (betalings)verplichtingen.

d. Indien RTC door het opschorten van de overeenkomst schade lijdt en/of hierdoor extra kosten heeft gemaakt - hieronder tevens begrepen alle kosten aan derden-, dan wel moet maken, dan komen deze kosten voor rekening van de Koper.

Artikel 10 Tussentijdse opzegging en ontbinding Van de overeenkomst

a. De overeenkomst is enkel tussentijds opzegbaar indien dit expliciet is overeengekomen.

b. Overeenkomsten voor een onbepaalde tijd kunnen aan het einde van ieder contractjaar worden beëindigd na een opzegging
per aangetekende brief en met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden.

c. RTC heeft het recht de overeenkomst te ontbinden indien:

- De Koper in staat van Faillissement dreigt te raken c.q. is geraakt of indien de Koper verkeert in surseance van betaling;

- Zich omstandigheden voortdoen die van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien nakoming in redelijkheid niet van RTC kan worden gevergd.

d. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn alle vorderingen van RTC op de Koper direct opeisbaar.

Artikel 11 Garantie

a. RTC garandeert dat de door haar geleverde zaken vrij zijn van ontwerp, materiaal en fabricagefouten gedurende een periode van 3 maanden na levering.

b. Bij een zaak die een ontwerp-, materiaal- of fabricagefout vertoont heeft de Koper recht op herstel van zaak. RTC kan er voor kiezen om de zaak te vervangen indien herstel op bezwaren stuit. De Koper heeft slechts recht op vervanging indien herstel van de zaak niet mogelijk is, dan wel indien herstel naar het oordeel van RTC, te kostbaar is of op nadere bezwaren stuit.

c. De garantie geldt niet indien schade het gevolg is van een onjuiste behandeling dan wel het niet juist opvolgen van instructies.

d. Indien de garantie een product betreft dat door een derde is geproduceerd is de garantie beperkt tot de garantie die door de betreffende producent voor dat product wordt gegeven.

e. Niet nakoming van enige verplichting van de Koper – waaronder uitdrukkelijk de verplichtingen zoals omschreven in artikel

14 betaling – ontheft RTC van haar verplichtingen, als bedoeld in dit artikel, alsmede van alle andere verplichtingen.

Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud

a. Alle door RTC geleverde zaken en nog te leveren zaken blijven het eigendom van RTC tot het moment van volledige betaling van hetgeen de Koper jegens RTC verschuldigd is, met inbegrip van renten en kosten.

b. Door RTC geleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

c. De Koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

d. Koper geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan RTC dan wel aan door haar aan te wijzen derden om, in alle gevallen waarin RTC haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van RTC zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen

e. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Koper verplicht RTC zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

f. De Koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.

Artikel 13. Gebreken; klachttermijnen

a. De Koper dient de gekochte zaken bij aflevering of zo spoedig mogelijk daarna te (laten) onderzoeken of het geleverde voldoet aan hetgeen is overeengekomen, dan wel voldoet aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/ of handelsdoeleinden.

b. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de Koper deze binnen 3 werkdagen na aflevering schriftelijk aan RTC te melden.

c. Niet zichtbare gebreken dient de Koper binnen 3 werkdagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 3 maanden na aflevering schriftelijk te melden aan RTC.

d. Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan.

e. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van RTC aan RTC worden geretourneerd.

Artikel 14. Emballage

a. De Koper/lener is verplicht leenemballage binnen 14 dagen leeg en in onbeschadigde staat te retourneren. Indien de Koper/lener zijn verplichtingen met betrekking tot emballage niet nakomt zijn alle kosten die hieruit voortvloeien voor zijn rekening. Dergelijke kosten zijn o.a. de kosten voortvloeiende uit te late retourzending en de kosten van vervanging, herstel en/of reiniging.

b. Indien de Koper/lener de leenemballage na een aanmaning niet binnen de daarin genoemde termijn retour zendt, is RTC gerechtigd tot vervanging over te gaan en de volledige kosten daarvan aan de Koper/ Lener in rekening te brengen, mits RTC deze stappen in zijn aanmaning heeft aangekondigd.

Artikel 15. Betaling

a. Facturering zal plaatsvinden volgens het navolgende schema : 30 % binnen 8 dagen na het tot stand komen van de overeenkomst en 70 % bij levering, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

b. Betaling dient te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum, tenzij anders is besproken, op een door RTC aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.

c. Na het verstrijken van 8 dagen na factuurdatum is de Koper rechtswege in verzuim; de Koper is vanaf het moment van het in verzuim zijn over het opeisbare bedrag de wettelijke handelsrente verschuldigd.


d. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de Koper zullen de vorderingen van RTC en de verplichting van de Koper jegens RTC onmiddellijk opeisbaar zijn.

e. Betaling dient plaats te vinden zonder korting, opschorting of verrekening.

f. RTC is te allen tijde gerechtigd zonder opgave van redenen van de Koper betaling vooruit te verlangen, dan wel onder rembours te leveren of terstond zekerheid te verlangen voor de juiste en tijdige nakoming van Kopers betalingsverplichtingen.

g. Door de Koper gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de Koper, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 16. Kredietbeperking

RTC is, naast rente bij niet tijdige betaling, gerechtigd een kredietbeperking van 2% in rekening te brengen, welke niet is verschuldigd bij betaling binnen 8 dagen na factuurdatum.

Artikel 17. Incassokosten

a. Alle kosten die door RTC moeten worden gemaakt ter voldoening van haar vordering in en buiten rechte, komen voor rekening van de Koper. Deze buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op 10 % van de hoofdsom, met een minimum van € 350,-.

b. Indien RTC aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze kosten voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 18. Aansprakelijkheid

RTC is jegens de Koper uitsluitend op de volgende wijze aansprakelijk:

a. Voor schade als gevolg van gebreken in geleverde zaken geldt uitsluitend de aansprakelijkheid als geregeld in artikel 10 (Garantie) van deze voorwaarden.

b. RTC is uitsluitend aansprakelijk als schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van RTC of haar Leidinggevenden.

c. De aansprakelijkheid van RTC is beperkt tot het bedrag van de door de assuradeur van RTC in een onderhavig geval te verstrekken uitkering.

d. Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, en RTC aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid van RTC beperkt tot tweemaal de factuurwaarde van de transactie, althans het gedeelte van de transactie waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

e. RTC is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie.

Artikel 19. Overmacht

a. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, leveringsproblemen vanuit het buitenland, bedrijfsstoornis, transportmoeilijkheden, staking, gebrek aan grondstoffen, gevolgen van natuurgeweld e.d., ook indien voornoemde moeilijkheden zich voordoen bij leveranciers of hulppersonen van RTC, of een gevolg zijn van door deze genomen maatregelen.

b. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van RTC opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door RTC niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

c. Indien RTC bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is Koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 20 Wijziging overeenkomst en voorwaarden

a. RTC is te allen tijde gerechtigd de prijzen en tarieven te wijzigen.

b. RTC heeft het recht om zonder voorafgaande kennisgeving deze algemene voorwaarden te wijzigen. De laatst gedeponeerde versie is geldend.

c. Mocht enige bepaling uit deze voorwaarden achteraf onverbindend blijken, dan wordt die bepaling vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk in lijn ligt daarmee en blijven de overige bepalingen onverkort van toepassing.

Artikel 21. Geschillenbeslechting

Op de rechtsverhouding tussen RTC en de Koper is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen in eerste aanleg worden berecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Breda; niettemin heeft RTC het recht om de kwestie voor te leggen aan de vestigingsplaats van de Koper.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Breda onder nummer 20082651 en zijn tevens te raadplegen op de website van MP: http://www.ricotrading.nl en http://www.rambleroutdoor.com

Onze contactgegevens

Wij zijn te bereiken via:
0765215173

E-mail: klantenservice@rambleroutdoor.com